×
 
 
info@bigtravel.sk 0915 841 757

 

 
 
 
 
 
Úvod > Informácie > Všeobecné obchodné podmienky
 

Všeobecné obchodné podmienky

ÚVOD

Naša spoločnosť Travel Agent s.r.o. je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárií, s ktorými má uzavretú zmluvu o sprostredkovaní predaja zájazdov. Všetky zastúpené cestovné kancelárie sú riadne poistené proti insolventnosti. Zájazdy predávame za rovnakú cenu, s poskytnutím všetkých aktuálnych zliav a za rovnakých podmienok ako zmluvné cestovné kancelárie.

Sme prevádzkovateľom portálu www.bigtravel.sk.

Vyhradzujeme si právo prípadných nepresností v systéme vzniknutých pri zadávaní údajov.

Vyhradzujeme si právo neakceptovať objednávky s nesprávnymi, neúplnými alebo nezrozumiteľnými údajmi.

OBJEDNÁVKA

po prijatí správne vyplnenej objednávky overíme dostupnosť zájazdu, presnosť kalkulácie, urobíme rezerváciu a telefonicky /mailom, faxom alebo smskou/ informujeme klienta o ďalšom postupe. V prípade, že je objednaný zájazd obsadený, oboznámime klienta s touto skutočnosťou rovnakým spôsobom ako pri uskutočnení platnej rezervácie.

POČAS TRVANIA REZERVÁCIE

klientovi zašleme cestovnú zmluvu, všeobecné obchodné podmienky cestovnej kancelárie usporiadavajúcej daný zájazd a pokyny k platbe a to mailom alebo faxom. Klient je povinný zaslať podpísanú zmluvu obratom podľa našich pokynov a uskutočniť platbu v termíne, ktorý je stanovený podľa doby rezervácie jeho pobytu. V prípade, že podpísaná zmluva a úhrada budú zaslané po stanovenom termíne klientovi zaniká nárok na objednaný zájazd a jeho platnosť sa dá obnoviť len v prípade, že je možné rezerváciu dodatočne predĺžiť. V prípade, že rezerváciu už nie je možné predĺžiť klientovi vrátime celú sumu naspäť. Nezodpovedáme za následky vzniknuté oneskorením platby zo strany klienta.

NIEKTORÉ ZÁJAZDY

/najmä exotické destinácie/ sú na spätné potvrdenie od zahraničného partnera cestovnej kancelárie. V takom prípade klient platí celkovú sumu žiadaného zájazdu ešte pred jeho potvrdením. Štandardne toto potvrdenie trvá 1-2 dni. V prípade potvrdenia zájazdu sa tento stáva záväzným. V prípade, že rezervácia nebola úspešná vrátime klientovi plnú výšku uhradenej sumy.

PRE KLIENTA

sú záväzné údaje, ktoré sú uvedené v cestovnej zmluve a na pokynoch k pobytu.

KLIENT

môže platbu uskutočniť prevodom na účet, kedy mu ako doklad slúži doklad vydaný bankou alebo výpis z účtu. TRAVEL AGENT vystaví doklad o zaplatení len v prípade, že klient hradí zájazd v hotovosti priamo v našej kancelárii.

POKYNY

k dovolenke zašleme klientovi až po uhradení plnej výšky zájazdu. Štandardne doklady zasielame 7 dní pred odchodom, pri zakúpení zájazdu v dobe kratšej ako 7 dní dostáva pokyny klient v čo najkratšom čase /pri akciách last minute/. Pokiaľ letenky alebo preukaz cestovného poistenia nie sú súčasťou pokynov, klientovi budú odovzdané priamo pri nástupe na dovolenku /letisko, iné nástupné miesto/. Za nedoručenie pokynov z dôvodu nedostupnosti klienta alebo nesprávne uvedených kontaktných údajov nenesieme zodpovednosť.

OBJEDNÁVKA

sa stáva záväznou po podpise zmluvy alebo úhrade zálohy, či plnej čiastky. Vtedy sa na objednaný zájazd v prípade storna sťahujú stornovacie podmienky danej cestovnej kancelárie, ktoré sú súčasťou zmluvy o zájazde a sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach cestovnej kancelárie, ktorá zájazd organizuje.

REKLAMÁCIA

Reklamácia služieb poskytnutých našou spoločnosťou je možná písomne alebo osobne v našej prevádzke. K prijatiu reklamácie je oprávnený každý pracovník. Príjem reklamácie potvrdíme podpisom prijímajúceho pracovníka, pričom tento uvedie dátum prijatia, text „Reklamáciu prevzal dňa“ a odtlačkom pečiatky. Najneskôr do 30 dní zašleme zákazníkovi písomné vyjadrenie o spôsobe jej vybavenia.

Reklamácie na služby poskytnuté v rámci zakúpeného zájazdu sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami organizujúcej cestovnej kancelárie. Travel Agent, s.r.o. nie je oprávnený vybaviť takéto reklamácie a po prijatí od zákazníka ich postupuje na vybavenie organizujúcej CK.

Reklamáciu je potrebné uplatniť najneskôr do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, inak právo na reklamáciu zaniká. Zodpovednosť cestovnej kancelárie sa riadi zákonom 281/2001 Zb.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Zb.z. o ochrane spotrebiteľa.

PRI UZATVÁRANÍ CESTOVNEJ ZMLUVY

klient dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje, ktoré sú potrebné pre rezerváciu zájazdu a cestovného poistenia. TRAVEL AGENT prehlasuje, že s týmito údajmi nakladá v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002.

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE

je možné objednať len ako súčasť zájazdu a to len pri jeho kúpe. Dodatočné zakúpenie poistenia nie je možné. Poistenie nie je povinné to znamená, že zájazd je možné zakúpiť aj bez neho.

Kategória hotela

Sme autorizovaným predajcom všetkých renomovaných a riadne poistených cestovných kancelárií a všetky dáta na našej stránke sú identické s ich dátami. Niektoré cestovné kancelárie uvádzajú pri názve hotela svoje hodnotenie, nie oficiálnu kategóriu hotela. V takomto prípade je oficiálna kategória uvedená v popise ubytovania.

Zároveň v zmluve o zájazde, ktorú od nás dostávate je vždy uvedená oficiálna kategória hotela, ktorú nám potvrdzuje priamo centrála CK.

RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@bigtravel.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/

TRAVEL AGENT, s.r.o.

 
 
 
Naposledy prezerané
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia